stm32f103c8t6电子密码锁程序

时间: 2023-08-26 08:07:14 浏览: 24
以下是一个简单的基于STM32F103C8T6的电子密码锁程序: ```c #include "stm32f10x.h" #include "stdio.h" #include "string.h" #define PASSWORD_LENGTH 6 #define MAX_ATTEMPTS 3 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; uint8_t password[PASSWORD_LENGTH] = {'1', '2', '3', '4', '5', '6'}; uint8_t attempt_count = 0; uint8_t password_index = 0; uint8_t input_buffer[PASSWORD_LENGTH]; uint8_t input_index = 0; uint8_t is_locked = 1; void GPIO_Configuration(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } void USART_Configuration(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void NVIC_Configuration(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void TIM_Configuration(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000 - 1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); } void TIM2_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) { USART_SendData(USART1, 'L'); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); } } void check_password(void) { if (memcmp(input_buffer, password, PASSWORD_LENGTH) == 0) { USART_SendData(USART1, 'U'); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); attempt_count = 0; input_index = 0; } else { ++attempt_count; if (attempt_count >= MAX_ATTEMPTS) { is_locked = 1; USART_SendData(USART1, 'E'); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); } else { USART_SendData(USART1, 'F'); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); input_index = 0; } } } int main(void) { GPIO_Configuration(); USART_Configuration(); NVIC_Configuration(); TIM_Configuration(); while (1) { if (!is_locked) { if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)) { input_buffer[input_index++] = '1'; while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)); } if (input_index == PASSWORD_LENGTH) { check_password(); } } else { USART_SendData(USART1, 'L'); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); } } } ``` 这个程序使用USART1发送指定的字符以进行锁定,解锁或错误提示。 它还使用定时器TIM2来检测锁定状态并在锁定状态下发送“ L”以指示锁定状态。 它使用GPIOA0作为输入以输入密码。 每当按下按钮时,它将'1'添加到输入缓冲区中,并在输入完成时检查密码。 如果输入与密码匹配,则将尝试计数器重置为0并清除输入缓冲区。 如果输入与密码不匹配,则将尝试计数器递增,并在达到最大尝试次数时将锁定标志设置为1以防止进一步的密码输入。

相关推荐

对于基于STM32F103C8T6的指纹密码锁的详细软件设计,以下是一个示例,涵盖了各个模块和功能: 1. 硬件初始化: - 配置系统时钟和外设时钟。 - 初始化GPIO引脚,包括指纹传感器、LCD显示屏、按键等。 - 初始化SPI总线,用于与指纹传感器进行通信。 - 初始化定时器,用于延时、定时任务等。 2. 指纹传感器驱动: - 定义指纹传感器的寄存器地址和命令。 - 初始化指纹传感器,包括复位、配置参数等。 - 采集指纹图像,通过SPI总线读取传感器数据。 - 提取指纹特征,使用指纹算法库计算特征值。 3. 密码管理: - 定义密码的数据结构,包括账户名、密码等信息。 - 使用EEPROM或者Flash等非易失性存储器保存密码信息。 - 实现密码的存储、校验和修改功能,包括添加新密码、验证密码等操作。 4. LCD显示: - 定义LCD的驱动程序,包括初始化、写入数据等操作。 - 设计界面布局,包括主菜单、密码输入界面、指纹验证界面等。 - 实现文本和图标的显示,如显示欢迎信息、指纹验证结果等。 5. 按键处理: - 定义按键的GPIO引脚和中断触发方式。 - 实现按键的检测和相应操作的触发,如菜单切换、密码输入等。 - 考虑防抖处理,以确保按键输入的稳定性。 6. 指纹识别与验证: - 设计指纹识别功能的流程,包括采集指纹图像、提取特征、比对等。 - 使用指纹算法库,调用相应的函数实现指纹特征的提取和比对。 - 判断指纹验证结果,并返回给用户界面进行显示。 7. 门锁控制: - 定义门锁控制引脚,如继电器或者电磁锁的GPIO引脚。 - 实现开锁和锁定操作,通过设置门锁控制引脚的电平状态来控制门锁。 8. 用户界面: - 设计用户界面的交互逻辑和流程,包括菜单显示、按键响应等。 - 实现菜单切换、密码输入、指纹验证等功能。 - 显示相应的提示信息,如密码错误、指纹验证成功等。 9. 安全性考虑: - 使用哈希算法对密码进行加密存储,确保密码的安全性。 - 对指纹数据进行加密保护,防止信息泄露。 - 考虑密码重试次数限制,防止密码暴力破解。 10. 测试和调试: - 编写测试用例,覆盖各个功能模块和边界情况。 - 使用调试工具,如串口输出、LED指示灯等进行问题定位和调试。 - 进行整体系统测试,确保功能正常运行并且稳定可靠。 上述是一个基于STM32F103C8T6的指纹密码锁的软件设计的详细步骤和模块划分,具体的实现细节和代码编写还需要根据你的具体需求和硬件平台进行调整。希望对你有所帮助!
好的,要实现这个功能,你需要以下几个步骤: 1. 连接矩阵键盘到STM32F103C8T6开发板上。 2. 编写代码读取键盘输入,将输入的数字存储到一个缓存数组中。 3. 判断输入的密码是否正确,如果正确则开锁,否则提示密码错误。 4. 可以添加一些额外的功能,例如倒计时锁定,重置密码等。 以下是一个参考代码,可以帮助你开始实现这个功能: #include "stm32f10x.h" #define ROW1 GPIO_Pin_0 #define ROW2 GPIO_Pin_1 #define ROW3 GPIO_Pin_2 #define ROW4 GPIO_Pin_3 #define COL1 GPIO_Pin_4 #define COL2 GPIO_Pin_5 #define COL3 GPIO_Pin_6 #define COL4 GPIO_Pin_7 uint8_t PASSWORD[] = {'1', '2', '3', '4'}; uint8_t buffer[4]; uint8_t buffer_index = 0; void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ROW1 | ROW2 | ROW3 | ROW4; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = COL1 | COL2 | COL3 | COL4; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } uint8_t read_keypad(void) { GPIO_ResetBits(GPIOB, ROW1); GPIO_SetBits(GPIOB, ROW2 | ROW3 | ROW4); if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL1)) return '1'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL2)) return '2'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL3)) return '3'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL4)) return 'A'; GPIO_ResetBits(GPIOB, ROW2); GPIO_SetBits(GPIOB, ROW1 | ROW3 | ROW4); if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL1)) return '4'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL2)) return '5'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL3)) return '6'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL4)) return 'B'; GPIO_ResetBits(GPIOB, ROW3); GPIO_SetBits(GPIOB, ROW1 | ROW2 | ROW4); if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL1)) return '7'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL2)) return '8'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL3)) return '9'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL4)) return 'C'; GPIO_ResetBits(GPIOB, ROW4); GPIO_SetBits(GPIOB, ROW1 | ROW2 | ROW3); if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL1)) return '*'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL2)) return '0'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL3)) return '#'; if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, COL4)) return 'D'; return 0; } void delay(uint32_t nCount) { for(; nCount != 0; nCount--); } int main(void) { GPIO_Configuration(); while (1) { uint8_t key = read_keypad(); if (key) { buffer[buffer_index++] = key; if (buffer_index == 4) { if (memcmp(buffer, PASSWORD, 4) == 0) { //密码正确,开锁 GPIO_SetBits(GPIOB, ROW1 | ROW2 | ROW3 | ROW4); } else { //密码错误,清空缓存 buffer_index = 0; } } delay(1000); //防止连续按键 } } } 这段代码是使用GPIO控制矩阵键盘,读取键盘输入,并将输入存储到一个缓存数组中。然后,它比较缓存数组中的密码是否与预定义的密码相同。如果是,则开锁,否则提示密码错误。 请注意,这只是一个简单的示例代码,你可以根据自己的需求进行修改和扩展。
对于基于STM32F103C8T6的指纹密码锁软件设计,你可以按照以下步骤进行代码设计: 1. 硬件初始化:配置STM32的引脚和外设,包括指纹传感器、LCD显示屏、按键等。这通常涉及到GPIO和SPI等外设的初始化。 2. 指纹传感器驱动:编写指纹传感器的驱动程序,包括初始化指纹传感器、采集指纹图像、提取指纹特征等操作。你可以参考指纹传感器厂商提供的驱动库或者文档。 3. 密码管理:设计密码管理功能,包括密码的存储、校验和修改。你可以使用EEPROM或者Flash等非易失性存储器来保存密码信息。 4. LCD显示:编写LCD显示屏的驱动程序,包括显示文本、图标等内容。你可以使用相关的LCD库来简化开发过程。 5. 按键处理:设计按键处理功能,包括按键的检测和相应操作的触发。可以使用中断或者轮询方式来处理按键事件。 6. 指纹识别与验证:设计指纹识别与验证功能,包括采集指纹特征、与已存储的指纹特征进行比对等操作。你可以使用算法库来实现指纹特征的提取和比对。 7. 门锁控制:设计门锁控制功能,包括开锁和锁定操作。你可以通过控制继电器或者电磁锁等方式来实现门锁的控制。 8. 用户界面:设计用户界面,包括菜单、提示信息等。可以使用LCD显示和按键处理功能来实现用户交互。 9. 安全性考虑:在代码设计过程中,要考虑安全性问题,例如密码的保护、指纹数据的加密等。可以使用哈希算法或者加密算法来增加系统的安全性。 10. 测试和调试:完成代码编写后,进行测试和调试,确保系统功能正常运行并且稳定可靠。 以上是基于STM32F103C8T6的指纹密码锁软件设计的一般步骤,具体的实现细节还需要根据你的具体需求和硬件平台进行调整。希望对你有所帮助!
以下是一个基于STM32F103C8T6的4x4矩阵键盘密码锁的代码示例: c #include "stm32f10x.h" #define ROW1 GPIO_Pin_0 #define ROW2 GPIO_Pin_1 #define ROW3 GPIO_Pin_2 #define ROW4 GPIO_Pin_3 #define COL1 GPIO_Pin_4 #define COL2 GPIO_Pin_5 #define COL3 GPIO_Pin_6 #define COL4 GPIO_Pin_7 char keypad[4][4] = {{'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'}}; void delay_ms(uint32_t ms) { uint32_t i; for(i=0;i<ms;i++) { SysTick->LOAD = 72000-1; SysTick->VAL = 0; SysTick->CTRL = 0x5; while((SysTick->CTRL & 0x10000) == 0); } } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ROW1|ROW2|ROW3|ROW4; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = COL1|COL2|COL3|COL4; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } char Read_Keypad(void) { GPIO_SetBits(GPIOA, ROW1); GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW2); GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW3); GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW4); if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL1)==0) return keypad[0][0]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL2)==0) return keypad[0][1]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL3)==0) return keypad[0][2]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL4)==0) return keypad[0][3]; GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW1); GPIO_SetBits(GPIOA, ROW2); GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW3); GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW4); if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL1)==0) return keypad[1][0]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL2)==0) return keypad[1][1]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL3)==0) return keypad[1][2]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL4)==0) return keypad[1][3]; GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW1); GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW2); GPIO_SetBits(GPIOA, ROW3); GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW4); if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL1)==0) return keypad[2][0]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL2)==0) return keypad[2][1]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL3)==0) return keypad[2][2]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL4)==0) return keypad[2][3]; GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW1); GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW2); GPIO_ResetBits(GPIOA, ROW3); GPIO_SetBits(GPIOA, ROW4); if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL1)==0) return keypad[3][0]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL2)==0) return keypad[3][1]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL3)==0) return keypad[3][2]; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, COL4)==0) return keypad[3][3]; return 0; } int main(void) { char password[]="1234"; char input[4]={0,0,0,0}; uint8_t i=0; GPIO_Configuration(); while(1) { input[i] = Read_Keypad(); if(input[i]!='\0') { i++; if(i==4) { if(strcmp(input,password)==0) { //密码正确 } else { //密码错误 } i=0; memset(input,0,sizeof(input)); delay_ms(500); //延时500ms防止连续输入 } } } } 其中,ROW1~ROW4和COL1~COL4分别表示矩阵键盘的4行和4列,keypad定义了每个按键对应的字符,Read_Keypad函数用于读取当前按下的按键,并返回对应的字符。在主函数中,使用一个char类型的数组input来存储输入的4位密码,当输入完成时,使用strcmp函数比较实际输入的密码和预设的密码是否一致。如果一致则认为密码正确,否则认为密码错误。在每次输入完成后,需要清空input数组,并延时一段时间以防止连续输入。
以下是用STM32F103C8T6实现数字密码、环境监测、灯光管理等功能的代码框架,你可以根据你的具体需求进行修改和完善。 1. 数字密码功能代码: c #include "stm32f10x.h" #define PASSWORD_LENGTH 6 uint8_t password[PASSWORD_LENGTH] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; uint8_t input_password[PASSWORD_LENGTH] = {0}; void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } uint8_t check_password(void) { for (int i = 0; i < PASSWORD_LENGTH; i++) { if (password[i] != input_password[i]) { return 0; } } return 1; } int main(void) { GPIO_Configuration(); uint8_t input_index = 0; while (1) { if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == RESET) { input_password[input_index++] = 1; while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == RESET); } if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1) == RESET) { input_password[input_index++] = 2; while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1) == RESET); } if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_2) == RESET) { input_password[input_index++] = 3; while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_2) == RESET); } if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_3) == RESET) { input_password[input_index++] = 4; while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_3) == RESET); } if (input_index == PASSWORD_LENGTH) { if (check_password()) { //密码正确,执行解锁操作 } else { //密码错误,执行报警操作 } input_index = 0; memset(input_password, 0, PASSWORD_LENGTH); } } } 2. 环境监测功能代码: c #include "stm32f10x.h" #include "dht11.h" #include "bmp180.h" #include "bh1750.h" float temperature, humidity, pressure, altitude, luminance; void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } int main(void) { GPIO_Configuration(); DHT11_Init(); BMP180_Init(); BH1750_Init(); while (1) { DHT11_Read_Data(&temperature, &humidity); BMP180_Get_Data(&pressure, &altitude); luminance = BH1750_Get_Luminance(); //将温度、湿度、气压、海拔高度、光照强度等数据显示在LCD屏幕上或者通过通信接口上传到云端进行处理 delay_ms(2000); } } 3. 灯光管理功能代码: c #include "stm32f10x.h" #include "led.h" void PWM_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); } int main(void) { PWM_Configuration(); while (1) { for (int i = 0; i <= 999; i++) { TIM_SetCompare1(TIM2, i); delay_ms(5); } for (int i = 999; i >= 0; i--) { TIM_SetCompare1(TIM2, i); delay_ms(5); } } } 需要注意的是,以上代码仅是一个框架,具体的实现还需要根据具体的需求进行修改和完善,例如LCD屏幕的驱动、通信接口的选择和配置等。

最新推荐

安全文明监理实施细则_工程施工土建监理资料建筑监理工作规划方案报告_监理实施细则.ppt

安全文明监理实施细则_工程施工土建监理资料建筑监理工作规划方案报告_监理实施细则.ppt

"REGISTOR:SSD内部非结构化数据处理平台"

REGISTOR:SSD存储裴舒怡,杨静,杨青,罗德岛大学,深圳市大普微电子有限公司。公司本文介绍了一个用于在存储器内部进行规则表达的平台REGISTOR。Registor的主要思想是在存储大型数据集的存储中加速正则表达式(regex)搜索,消除I/O瓶颈问题。在闪存SSD内部设计并增强了一个用于regex搜索的特殊硬件引擎,该引擎在从NAND闪存到主机的数据传输期间动态处理数据为了使regex搜索的速度与现代SSD的内部总线速度相匹配,在Registor硬件中设计了一种深度流水线结构,该结构由文件语义提取器、匹配候选查找器、regex匹配单元(REMU)和结果组织器组成。此外,流水线的每个阶段使得可能使用最大等位性。为了使Registor易于被高级应用程序使用,我们在Linux中开发了一组API和库,允许Registor通过有效地将单独的数据块重组为文件来处理SSD中的文件Registor的工作原

typeerror: invalid argument(s) 'encoding' sent to create_engine(), using con

这个错误通常是由于使用了错误的参数或参数格式引起的。create_engine() 方法需要连接数据库时使用的参数,例如数据库类型、用户名、密码、主机等。 请检查你的代码,确保传递给 create_engine() 方法的参数是正确的,并且符合参数的格式要求。例如,如果你正在使用 MySQL 数据库,你需要传递正确的数据库类型、主机名、端口号、用户名、密码和数据库名称。以下是一个示例: ``` from sqlalchemy import create_engine engine = create_engine('mysql+pymysql://username:password@hos

数据库课程设计食品销售统计系统.doc

数据库课程设计食品销售统计系统.doc

海量3D模型的自适应传输

为了获得的目的图卢兹大学博士学位发布人:图卢兹国立理工学院(图卢兹INP)学科或专业:计算机与电信提交人和支持人:M. 托马斯·福吉奥尼2019年11月29日星期五标题:海量3D模型的自适应传输博士学校:图卢兹数学、计算机科学、电信(MITT)研究单位:图卢兹计算机科学研究所(IRIT)论文主任:M. 文森特·查维拉特M.阿克塞尔·卡里尔报告员:M. GWendal Simon,大西洋IMTSIDONIE CHRISTOPHE女士,国家地理研究所评审团成员:M. MAARTEN WIJNANTS,哈塞尔大学,校长M. AXEL CARLIER,图卢兹INP,成员M. GILLES GESQUIERE,里昂第二大学,成员Géraldine Morin女士,图卢兹INP,成员M. VINCENT CHARVILLAT,图卢兹INP,成员M. Wei Tsang Ooi,新加坡国立大学,研究员基于HTTP的动态自适应3D流媒体2019年11月29日星期五,图卢兹INP授予图卢兹大学博士学位,由ThomasForgione发表并答辩Gilles Gesquière�

1.创建以自己姓名拼音缩写为名的数据库,创建n+自己班级序号(如n10)为名的数据表。2.表结构为3列:第1列列名为id,设为主键、自增;第2列列名为name;第3列自拟。 3.为数据表创建模型,编写相应的路由、控制器和视图,视图中用无序列表(ul 标签)呈现数据表name列所有数据。 4.创建视图,在表单中提供两个文本框,第一个文本框用于输入以上数据表id列相应数值,以post方式提交表单。 5.控制器方法根据表单提交的id值,将相应行的name列修改为第二个文本框中输入的数据。

步骤如下: 1. 创建数据库和数据表 创建名为xny_n10的数据表,其中xny为姓名拼音缩写,n10为班级序号。 ``` CREATE DATABASE IF NOT EXISTS xny_n10; USE xny_n10; CREATE TABLE IF NOT EXISTS xny_n10 ( id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50), column3 VARCHAR(50) ); ``` 2. 创建模型 在app/Models目录下创建XnyN10.php文件,定义XnyN10模型类,继承自I

液压推板式隧道电阻炉计算机监控设计毕业设计.doc

液压推板式隧道电阻炉计算机监控设计毕业设计.doc

HAL多学科开放获取档案库的作用及代理重加密和认证委托的研究

0HAL编号:tel-038172580https://theses.hal.science/tel-038172580提交日期:2022年10月17日0HAL是一个多学科开放获取档案库,用于存储和传播科学研究文档,无论其是否发表。这些文档可以来自法国或国外的教育和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。0HAL多学科开放获取档案库旨在存储和传播法国或国外的教育和研究机构、公共或私人实验室发表或未发表的研究文档。0代理重加密和认证委托的贡献0Anass Sbai0引用此版本:0Anass Sbai. 代理重加密和认证委托的贡献. 离散数学[cs.DM]. 皮卡第朱尔大学, 2021. 法语. �NNT:2021AMIE0032�. �tel-03817258�0博士学位论文0专业“计算机科学”0提交给科技与健康学院博士学位学校0皮卡第朱尔大学0由0Anass SBAI0获得皮卡第朱尔大学博士学位0代理重加密和认证委托的贡献0于2021年7月5日,在评审人的意见后,面向考试委员会进行

c++输入若干不同的整数构成的升序序列,请编写一个程序,找出序列中有多少个数是序列中其他两个数的平均值要求使用算法,使计算量最小,计算时间最短

算法思路: 1. 先将输入的升序序列存储到vector<int>中 2. 枚举每个数,以该数为平均数,查找序列中是否存在两个数的平均值等于该数 3. 可以采用双指针法,从序列的两端开始查找,如果两个指针所指的数的平均值大于目标数,则右指针左移;如果平均值小于目标数,则左指针右移;如果平均值等于目标数,则找到一个符合条件的数 4. 计数器加1,继续枚举下一个数 代码实现如下: ```c++ #include<iostream> #include<vector> using namespace std; int main() { int n; cin >> n;

基于jsp的景区票务系统源码数据库论文.doc

基于jsp的景区票务系统源码数据库论文.doc