STM32的UART模块中,TXE、TC和RXNE标志分别是什么含义?结合UART通信,说明这三种事件有什么作用?

时间: 2023-09-20 14:05:50 浏览: 131
### 回答1: TXE是串行传输缓冲器为空标志,表示数据已经被发送完毕,需要等待下一次数据传输。TC是传输完成标志,表示已经发送完成所有数据。RXNE是接收缓冲器非空标志,表示已经接收到数据。 在UART通信过程中,TXE和TC标志用来控制数据的发送,确保发送数据的准确性和完整性。TXE和TC的状态转移和UART的发送数据有关。RXNE标志则是用来控制数据接收的,确保接收数据的准确性和完整性。RXNE的状态转移和UART的接收数据有关。 ### 回答2: 在STM32的UART模块中,TXE、TC和RXNE标志分别表示以下含义: 1. TXE(Transmission Empty)标志:当TXE标志位为1时,表示UART的发送缓冲区为空,可以向其中写入数据。当数据被写入缓冲区后,TXE标志位会被自动置为0。这个标志用于判断是否可以向缓冲区写入数据。 2. TC(Transmission Complete)标志:当TC标志位为1时,表示UART的发送过程已经完成,发送缓冲区为空,并且最后一个字符已经从UART发送出去。TC标志位可以通过软件清除。这个标志通常用于判断是否可以关闭UART的发送功能。 3. RXNE(Receive Not Empty)标志:当RXNE标志位为1时,表示UART的接收缓冲区中有新的数据可以被读取。当数据被读取后,RXNE标志位会被自动置为0。这个标志用于判断是否可以从缓冲区读取数据。 在UART通信中,这三种事件有以下作用: 1. TXE标志:当TXE标志为1时,表示可以向发送缓冲区写入数据,即将数据发送到UART的发送线路上。通过检查TXE标志,可以确定何时写入下一个字符,以保证数据的连续传输。 2. TC标志:当TC标志为1时,表示发送过程已经完全完成,并且发送缓冲区为空。这时可以将UART的发送功能关闭,以节省功耗。同时,TC标志的设置也可以作为判断发送过程是否完成的依据,以便进行其他的处理。 3. RXNE标志:当RXNE标志为1时,表示接收缓冲区中有新的数据可以被读取。通过检查RXNE标志,可以确定何时读取接收缓冲区中的数据,以便进一步处理或响应这些数据。 ### 回答3: STM32的UART模块中,TXE、TC和RXNE标志分别代表以下含义: - TXE(Transmit Data Register Empty)标志:表示UART的发送数据寄存器为空,即已经发送完了最后一个数据字节。当TXE标志被置位时,可以通过向发送数据寄存器中写入新的数据字节来开始发送下一个数据。 - TC(Transmission Complete)标志:表示UART的发送过程已经完全结束,即发送寄存器和发送缓冲区中的最后一个数据字节都已经完成了发送。当TC标志被置位时,可以清除该标志,并且可以判断下一步是否需要继续发送数据。 - RXNE(Received Data Register Not Empty)标志:表示UART的接收数据寄存器中有新的数据字节可用,即接收到了一个完整的数据包。当RXNE标志被置位时,可以通过读取接收数据寄存器来获取接收到的数据。 这三种事件在UART通信中起到了以下作用: - TXE标志的触发可以告知我们当UART发送数据寄存器为空时,可以继续向其中写入新的数据字节,实现连续发送数据。 - 当TC标志被置位时,我们可以判断发送过程是否已经全部完成,并且可以执行相应的操作,比如关闭发送中断或者执行发送完成后的数据处理。 - RXNE标志的触发告知我们当UART接收数据寄存器中有新的数据字节可用时,可以读取其中的数据,并进行相应的处理。这通常用于接收端的数据处理和解析,实现数据的接收和后续操作。

相关推荐

要使用STM32F103C8T6最小系统板与UART1串口通信,您需要通过以下步骤进行设置: 1. 配置GPIO引脚 首先,您需要为UART1的TX和RX引脚配置正确的GPIO模式和输出类型。在这个最小系统板上,UART1的TX引脚是PA9,RX引脚是PA10。您可以使用以下代码片段将这些引脚配置为推挽输出模式: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 2. 配置UART1 接下来,您需要配置UART1的波特率、数据位、停止位和校验位。以下是一个示例代码片段,将UART1配置为9600波特率、8数据位、无校验位和1停止位: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); 3. 发送和接收数据 现在您已经成功配置了UART1,可以使用USART_SendData()函数发送数据,使用USART_ReceiveData()函数接收数据。例如,以下代码将发送一个字节,然后等待接收一个字节: USART_SendData(USART1, 'A'); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); uint8_t receivedByte = USART_ReceiveData(USART1); 注意,在发送数据之前,您需要使用USART_GetFlagStatus()函数检查USART_FLAG_TXE标志位,以确保UART1准备好发送数据。 希望这些步骤可以帮助您开始使用STM32F103C8T6最小系统板与UART1串口通信。
stm32f103c8t6单片机有以下中断源: 1. 外部中断:共有16个,从 EXTI0 到 EXTI15,可以通过外部触发器(如按键、传感器等)产生中断请求。 2. DMA中断:当DMA传输完成时会产生中断请求。 3. 定时器中断:定时器有4个,TIM1、TIM2、TIM3、TIM4,可以在计数器满足设定值时产生中断请求。 4. UART中断:USART1和USART2都可以产生中断请求,比如接收数据寄存器非空(RXNE)中断、发送数据寄存器空(TXE)中断等。 5. SPI中断:SPI1和SPI2都可以产生中断请求,比如传输完成(TXE)中断、接收完成(RXNE)中断等。 6. I2C中断:I2C1和I2C2都可以产生中断请求,比如传输完成(TC)中断、接收数据寄存器非空(RXNE)中断等。 7. ADC中断:ADC1和ADC2都可以产生中断请求,比如转换完成(EOC)中断。 8. USB中断:USB模块可以产生多种中断请求,如USB传输完成中断等。 这些中断源各自的产生条件如下: 1. 外部中断:当外部触发器(如按键、传感器等)引脚电平发生变化时,产生中断请求。 2. DMA中断:当DMA传输完成时,产生中断请求。 3. 定时器中断:当定时器计数器满足设定值时,产生中断请求。 4. UART中断:比如接收数据寄存器非空(RXNE)中断,当接收到一个字节的数据时产生中断请求;发送数据寄存器空(TXE)中断,当发送缓冲区为空时产生中断请求等。 5. SPI中断:比如传输完成(TXE)中断,当发送缓冲区为空时产生中断请求;接收完成(RXNE)中断,当接收到一个字节的数据时产生中断请求等。 6. I2C中断:比如传输完成(TC)中断,当传输完成时产生中断请求;接收数据寄存器非空(RXNE)中断,当接收到一个字节的数据时产生中断请求等。 7. ADC中断:比如转换完成(EOC)中断,当ADC转换完成时产生中断请求。 8. USB中断:USB模块可以产生多种中断请求,如USB传输完成中断等,具体产生条件取决于具体的中断类型。
在STM32C8T6芯片上使用UART1进行串口通信的步骤如下: 1. 配置GPIO引脚作为UART1的TX和RX引脚。可以使用CubeMX软件进行配置,或者手动配置相关寄存器。 2. 配置UART1的时钟。UART1使用APB2总线,因此需要使能APB2总线的时钟,并配置UART1的时钟源和分频值。 3. 配置UART1的波特率、数据位、停止位和校验位等参数。可以使用CubeMX软件进行配置,或者手动配置相关寄存器。 4. 使能UART1的接收和发送中断。可以使用CubeMX软件进行配置,或者手动配置相关寄存器。 5. 在中断服务程序中,处理接收和发送数据。可以使用DMA或者轮询方式进行数据的传输。 下面是一个简单的代码示例,实现了UART1的初始化和发送数据功能: c #include "stm32c8t6.h" void UART1_Init(void) { // 1. 使能UART1和GPIOA的时钟 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN; RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN; // 2. 配置GPIOA9作为UART1的TX引脚,GPIOA10作为UART1的RX引脚 GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER9 | GPIO_MODER_MODER10); GPIOA->MODER |= (GPIO_MODER_MODER9_1 | GPIO_MODER_MODER10_1); GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_9 | GPIO_OTYPER_OT_10); GPIOA->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR9 | GPIO_PUPDR_PUPDR10); // 3. 配置UART1的波特率、数据位、停止位和校验位等参数 USART1->BRR = 42000000 / 9600; // 波特率为9600 USART1->CR1 |= USART_CR1_TE | USART_CR1_RE; // 使能发送和接收 USART1->CR2 &= ~(USART_CR2_STOP); // 1个停止位 USART1->CR1 &= ~(USART_CR1_M | USART_CR1_PCE); // 8位数据位,无校验位 // 4. 使能UART1的接收和发送中断 USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; // 使能接收中断 NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); // 使能USART1的中断 // 5. 使能UART1 USART1->CR1 |= USART_CR1_UE; } void UART1_SendData(uint8_t data) { while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE)); // 等待发送缓冲区为空 USART1->DR = data; // 发送数据 } void USART1_IRQHandler(void) { if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) // 接收中断 { uint8_t data = USART1->DR; // 读取接收数据 // 处理接收数据 } } 注意:以上代码仅供参考,具体实现需要根据实际情况进行调整。
您可以使用STM32的串行UART通信模块来实现与FM17550之间的通信。以下是一个示例程序,演示了如何使用STM32的UART模块进行读写操作。 c #include "stm32f4xx.h" // 初始化UART void UART_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; USART_InitTypeDef USART_InitStruct; // 使能UART和GPIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); // 配置UART引脚 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); // 将GPIO引脚与UART功能映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART1); GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART1); // 配置UART参数 USART_InitStruct.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStruct); // 使能UART USART_Cmd(USART1, ENABLE); } // 发送数据 void UART_SendData(uint8_t data) { while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); // 等待发送缓冲区为空 USART_SendData(USART1, data); } // 接收数据 uint8_t UART_ReceiveData(void) { while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); // 等待接收缓冲区非空 return USART_ReceiveData(USART1); } int main(void) { uint8_t txData[] = {0x01, 0x02, 0x03}; // 要发送的数据 uint8_t rxData[3]; // 接收的数据 UART_Init(); // 初始化UART // 发送数据 for (int i = 0; i < 3; i++) { UART_SendData(txData[i]); } // 接收数据 for (int i = 0; i < 3; i++) { rxData[i] = UART_ReceiveData(); } while (1) { // 程序主循环 } } 这是一个简单的示例程序,通过UART与FM17550进行通信。您可以根据您的具体需求进行修改和扩展。请确保正确配置UART的引脚、波特率和数据格式等参数,以适配您的硬件环境和通信协议要求。 请注意,此示例程序基于STM32F4系列微控制器,使用了标准外设库(StdPeriph Library)。如果您使用其他系列的STM32微控制器或者使用了不同的库,请根据实际情况进行相应的修改和适配。
在STM32的UART通信接口实验中,你可以通过以下步骤实现收到信息后回复对应的应答信息: 1. 在UART初始化时使能接收中断,以便在接收到数据时触发中断服务函数。 2. 在中断服务函数中,判断接收到的数据是否为期望的命令数据。如果是,则根据命令数据生成对应的应答数据并发送出去。 3. 如果不是期望的命令数据,则不进行任何处理。 下面是一个简单的示例代码,假设期望的命令数据为"hello",对应的应答数据为"world": #include "stm32f10x.h" #include <string.h> #define CMD_LEN 5 char cmd[CMD_LEN] = "hello\r\n"; char resp[CMD_LEN] = "world\r\n"; void USART1_IRQHandler(void) { if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { static uint8_t rx_buf[CMD_LEN]; static uint8_t rx_len = 0; uint8_t data = USART_ReceiveData(USART1); if (data == cmd[rx_len]) { rx_buf[rx_len++] = data; if (rx_len == CMD_LEN) { if (memcmp(rx_buf, cmd, CMD_LEN) == 0) { USART_SendData(USART1, resp[0]); for (int i = 1; i < CMD_LEN; i++) { while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); USART_SendData(USART1, resp[i]); } } rx_len = 0; } } else { rx_len = 0; } } } int main(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); while (1) { // do something } } 在该示例代码中,中断服务函数USART1_IRQHandler用于处理接收到的数据。当接收到的数据与期望的命令数据一致时,该函数会发送对应的应答数据。在主函数中,你可以添加其他的代码逻辑,例如定时发送数据等等。
以下是一个简单的STM32F103RBT6 UART串口通信的代码示例,你可以根据自己的需求进行修改: c #include "stm32f10x.h" // 定义串口号和波特率 #define UART_NUM USART1 #define BAUD_RATE 115200 int main(void) { // 使能GPIOA和USART1外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); // 配置GPIOA的9号引脚为USART1的发送引脚(TX) GPIO_InitTypeDef gpio_init; gpio_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; gpio_init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; gpio_init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init); // 配置GPIOA的10号引脚为USART1的接收引脚(RX) gpio_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; gpio_init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init); // 配置USART1的参数 USART_InitTypeDef usart_init; usart_init.USART_BaudRate = BAUD_RATE; usart_init.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; usart_init.USART_StopBits = USART_StopBits_1; usart_init.USART_Parity = USART_Parity_No; usart_init.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; usart_init.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(UART_NUM, &usart_init); // 使能USART1 USART_Cmd(UART_NUM, ENABLE); while (1) { // 从串口接收数据 if (USART_GetFlagStatus(UART_NUM, USART_FLAG_RXNE) == SET) { uint16_t data = USART_ReceiveData(UART_NUM); // TODO: 处理接收到的数据 } // 发送数据到串口 char tx_data[] = "Hello, world!\r\n"; for (int i = 0; i < sizeof(tx_data); i++) { while (USART_GetFlagStatus(UART_NUM, USART_FLAG_TXE) == RESET) ; USART_SendData(UART_NUM, tx_data[i]); } } } 这段代码配置了USART1串口,使其在每次循环中发送"Hello, world!\r\n"到串口,并在接收到数据时进行处理。你可以根据你的需求进行修改和扩展。
下面是stm32f103rct6跟openmv的串口通信代码,假设你使用的是USART1接口,波特率为115200: c #include "stm32f10x.h" #define USART USART1 #define RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_USART1 void USART1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void USART1_SendByte(uint8_t byte) { while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); USART_SendData(USART1, byte); } uint8_t USART1_ReceiveByte(void) { while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); return USART_ReceiveData(USART1); } int main(void) { USART1_Init(); while (1) { // 从串口接收数据 uint8_t data = USART1_ReceiveByte(); // 将数据发送回去 USART1_SendByte(data); } return 0; } 下面是openmv的串口通信代码,假设你使用的是COM5串口,波特率为115200: python import time from pyb import UART uart = UART(3, 115200) # COM5 while True: # 从串口接收数据 data = uart.read(1) if data is not None: # 将数据发送回去 uart.write(data)
好的,我可以为您提供基于Arduino的ESP32CAM和基于Keil5的STM32之间进行UART串口通讯的代码。 ESP32CAM代码: #include <HardwareSerial.h> HardwareSerial Serial2(2); void setup() { Serial.begin(115200); Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, 16, 17); } void loop() { String message = "Hello STM32!"; Serial.print("Sending message: "); Serial.println(message); Serial2.println(message); if (Serial2.available() > 0) { String receivedMessage = Serial2.readString(); Serial.print("Received message: "); Serial.println(receivedMessage); } delay(1000); } STM32代码: #include "stm32f4xx.h" #include <stdio.h> #include <string.h> USART_InitTypeDef USART_InitStructure; void init_USART1(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void sendString(char* str){ while(*str){ while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TDRE) == RESET); USART_SendData(USART1, *str++); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); } } void main() { init_USART1(); while (1) { if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == SET) { char receivedChar = USART_ReceiveData(USART1); if (receivedChar == '\n') { sendString("Received message: "); } while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); USART_SendData(USART1, receivedChar); } } } 这些代码可能需要根据您的具体需求进行调整,但是它们应该可以让ESP32CAM和STM32之间进行UART串口通讯。如果您有任何问题,请随时向我提问。
很高兴为你解决问题。以下是用C语言写stm32 uart1接收uart2发送程序的示例代码: #include "stm32f10x.h" #include <stdio.h> void USART1_Init(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Enable USART1 and GPIOA clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /* Configure PA9 and PA10 as USART1 Tx and Rx */ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* USART1 configuration */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* Enable USART1 */ USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void USART2_Init(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Enable USART2 and GPIOA clock */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /* Configure PA2 and PA3 as USART2 Tx and Rx */ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* USART2 configuration */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* Enable USART2 */ USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART2, ENABLE); } void USART_SendChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t ch) { /* Wait until transmit data register is empty */ while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); /* Send a character to USART */ USART_SendData(USARTx, (uint8_t) ch); } uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx) { /* Wait until there is some data to receive */ while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET); /* Read received data from USART */ return (uint16_t) USART_ReceiveData(USARTx); } int main(void) { uint16_t data; USART1_Init(); USART2_Init(); while (1) { /* Receive data from USART1 */ data = USART_ReceiveData(USART1); /* Send received data to USART2 */ USART_SendChar(USART2, (uint8_t) data); /* Delay to avoid overloading USART */ Delay(100); } } 注意:以上示例代码仅供参考。实际情况中,您需要根据自己的需要进行修改。
下面是一个基于STM32标准库的UART中断FIFO收发例程: c #include "stm32f10x.h" #include <stdio.h> #define RX_BUFFER_SIZE 128 #define TX_BUFFER_SIZE 128 volatile uint8_t rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE]; volatile uint8_t tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE]; volatile uint8_t rx_buffer_head = 0; volatile uint8_t rx_buffer_tail = 0; volatile uint8_t tx_buffer_head = 0; volatile uint8_t tx_buffer_tail = 0; volatile uint8_t tx_busy = 0; void USART1_IRQHandler(void) { // Check if data received if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { // Read data from the USART and put it into the RX buffer uint8_t data = USART_ReceiveData(USART1); uint8_t next_head = (rx_buffer_head + 1) % RX_BUFFER_SIZE; if (next_head != rx_buffer_tail) { rx_buffer[rx_buffer_head] = data; rx_buffer_head = next_head; } } // Check if data transmitted if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET) { // Send the next byte from the TX buffer if (tx_buffer_head != tx_buffer_tail) { USART_SendData(USART1, tx_buffer[tx_buffer_tail]); tx_buffer_tail = (tx_buffer_tail + 1) % TX_BUFFER_SIZE; } else { // Disable the USART TX empty interrupt if the TX buffer is empty USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); tx_busy = 0; } } } void USART1_Init(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // Enable the USART1 peripheral RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); // Configure the USART1 pins GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Configure the USART1 peripheral USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); // Enable the USART1 interrupt NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // Enable the USART1 peripheral USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void USART1_Send(uint8_t *data, uint16_t length) { while (tx_busy); tx_busy = 1; for (uint16_t i = 0; i < length; i++) { uint8_t next_head = (tx_buffer_head + 1) % TX_BUFFER_SIZE; if (next_head != tx_buffer_tail) { tx_buffer[tx_buffer_head] = data[i]; tx_buffer_head = next_head; } else { // TX buffer is full, wait for space to become available while (next_head == tx_buffer_tail); tx_buffer[tx_buffer_head] = data[i]; tx_buffer_head = next_head; } } USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE); } uint8_t USART1_ReadByte(void) { if (rx_buffer_head == rx_buffer_tail) { return 0; // RX buffer is empty } uint8_t data = rx_buffer[rx_buffer_tail]; rx_buffer_tail = (rx_buffer_tail + 1) % RX_BUFFER_SIZE; return data; } int main(void) { USART1_Init(); while (1) { // Read and echo any data received uint8_t data = USART1_ReadByte(); if (data != 0) { USART1_Send(&data, 1); } } } 在此示例中,我们将接收到的数据存储在一个循环队列(FIFO)中,并在需要发送数据时将数据存储在另一个队列中。在每个USART中断中,我们检查是否有数据可用于接收和发送。如果有,我们将数据读入和写入适当的队列中。如果发送队列为空,则禁用USART的TX空中断。在主循环中,我们读取接收队列中的任何数据并将其回传。
以下是使用STM32F407的UART库函数来实现openmv数据的接收和发送的示例代码: c #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_usart.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" #define BUFFER_SIZE 128 uint8_t rx_buffer[BUFFER_SIZE]; uint8_t tx_buffer[BUFFER_SIZE]; int main(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // Enable GPIOA clock RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // Enable USART2 clock RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); // Configure USART2 TX pin (PA2) as alternate function push-pull GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Configure USART2 RX pin (PA3) as input floating GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Connect USART2 TX pin to PA2 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2); // Connect USART2 RX pin to PA3 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2); // Configure USART2 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); // Enable USART2 receive interrupt USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); // Enable USART2 USART_Cmd(USART2, ENABLE); // Enable USART2 IRQ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); while (1) { // Check if there is data to send if (tx_buffer[0] != '\0') { // Send data USART_SendData(USART2, tx_buffer[0]); // Wait for transmission to complete while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); // Clear transmit buffer tx_buffer[0] = '\0'; } } } void USART2_IRQHandler(void) { static uint8_t rx_index = 0; if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) { // Read data from USART2 receive data register rx_buffer[rx_index] = USART_ReceiveData(USART2); // Check for end of message character if (rx_buffer[rx_index] == '\n') { // Process message // ... // Clear receive buffer memset(rx_buffer, 0, sizeof(rx_buffer)); // Reset receive index rx_index = 0; } else { // Increment receive index rx_index++; // Check for buffer overflow if (rx_index >= BUFFER_SIZE) { // Clear receive buffer memset(rx_buffer, 0, sizeof(rx_buffer)); // Reset receive index rx_index = 0; } } } } void send_data(const char *data) { // Copy data to transmit buffer strncpy((char *)tx_buffer, data, sizeof(tx_buffer)); // Add end of message character strncat((char *)tx_buffer, "\n", sizeof(tx_buffer) - strlen((char *)tx_buffer) - 1); } 在上面的示例代码中,首先使用库函数来初始化USART2和GPIOA。然后,使用NVIC_Init函数来初始化USART2的中断向量表,并使用USART_ITConfig函数来使能USART2的接收中断。在while循环中,通过检测tx_buffer数组中是否有要发送的数据来发送数据。在中断服务程序中,使用USART_GetITStatus函数来检测是否接收到了数据,并使用USART_ReceiveData函数来读取接收数据寄存器中的数据。如果接收到的数据是结束消息字符,则处理消息并清除接收缓冲区。如果接收到的数据不是结束消息字符,则将接收缓冲区索引递增,并检查接收缓冲区是否已满。如果接收缓冲区已满,则清除接收缓冲区并重置接收索引。最后,使用send_data函数来将数据添加到tx_buffer数组中,该函数会将数据复制到tx_buffer数组中,并在末尾添加结束消息字符。
好的,以下是一个基于STM32标准库的UART FIFO收发例程: c #include "stm32f4xx.h" #include <string.h> #define UART_BUFFER_SIZE 128 uint8_t uart_rx_buffer[UART_BUFFER_SIZE]; uint8_t uart_tx_buffer[UART_BUFFER_SIZE]; uint8_t uart_rx_data = 0; uint8_t uart_rx_data_available = 0; void USART2_IRQHandler(void) { if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) { // Check if receive buffer is full if (uart_rx_data_available < UART_BUFFER_SIZE) { uart_rx_buffer[uart_rx_data_available++] = USART_ReceiveData(USART2); } else { uart_rx_data_available = 0; } } if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) != RESET) { if (uart_tx_buffer[0] != 0) { USART_SendData(USART2, uart_tx_buffer[0]); for (uint8_t i = 0; i < UART_BUFFER_SIZE - 1; i++) { uart_tx_buffer[i] = uart_tx_buffer[i + 1]; } uart_tx_buffer[UART_BUFFER_SIZE - 1] = 0; } else { USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE); } } } void UART_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); USART_Cmd(USART2, ENABLE); } void UART_Send(const uint8_t *data, uint16_t size) { if (size > UART_BUFFER_SIZE) { size = UART_BUFFER_SIZE; } memcpy(uart_tx_buffer, data, size); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, ENABLE); } uint8_t UART_Read() { if (uart_rx_data_available == 0) { return 0; } uint8_t data = uart_rx_buffer[0]; uart_rx_data_available--; for (uint8_t i = 0; i < uart_rx_data_available; i++) { uart_rx_buffer[i] = uart_rx_buffer[i + 1]; } return data; } void UART_ReadBuffer(uint8_t *buffer, uint16_t size) { if (uart_rx_data_available < size) { size = uart_rx_data_available; } for (uint16_t i = 0; i < size; i++) { buffer[i] = uart_rx_buffer[i]; } uart_rx_data_available -= size; for (uint16_t i = 0; i < uart_rx_data_available; i++) { uart_rx_buffer[i] = uart_rx_buffer[i + size]; } } int main(void) { UART_Init(); while (1) { uint8_t data = UART_Read(); if (data != 0) { // Handle received data } // Do other stuff } } 这个例程同样使用了UART2,可以根据需要修改。数据接收和发送都使用了中断,相对于轮询模式,可以更快地响应数据,不会占用过多CPU时间。UART_Send函数使用了memcpy函数,也可以使用for循环逐个拷贝实现,但是memcpy函数更加高效。
以下是一个简单的示例代码,用于在STM32F103C6T6上使用UART2: c #include "stm32f10x.h" void uart2_init(void) { // 使能时钟 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_USART1EN; // 配置 PA2 为复用推挽输出模式(TX) GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF2 | GPIO_CRL_MODE2); GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE2_1 | GPIO_CRL_CNF2_1; // 配置 PA3 为浮空输入模式(RX) GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF3 | GPIO_CRL_MODE3); GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF3_0; // 配置波特率 USART2->BRR = 0x1D4C; // 9600 @ 72MHz // 配置数据位和停止位 USART2->CR1 &= ~(USART_CR1_M | USART_CR1_PCE); USART2->CR2 &= ~(USART_CR2_STOP); // 使能发送和接收 USART2->CR1 |= USART_CR1_RE | USART_CR1_TE; // 使能串口 USART2->CR1 |= USART_CR1_UE; } void uart2_send_char(char c) { while (!(USART2->SR & USART_SR_TXE)); USART2->DR = c; } char uart2_receive_char(void) { while (!(USART2->SR & USART_SR_RXNE)); return USART2->DR & 0xFF; } void uart2_send_string(char* str) { while (*str) { uart2_send_char(*str++); } } 在上面的代码中,我们首先使用 uart2_init() 函数初始化 UART2。在该函数中,我们首先启用了 GPIOA 和 USART2 的时钟,然后设置了 PA2 和 PA3 的 GPIO 配置,以便将它们用作 UART2 的 TX 和 RX 引脚。接下来,我们配置了波特率、数据位和停止位,并最终启用了发送和接收。 之后,我们提供了三个函数,用于发送单个字符、接收单个字符和发送字符串。这些函数分别使用 USART_SR_TXE 和 USART_SR_RXNE 标志位来检测 UART 的发送和接收缓冲区是否空闲。如果缓冲区不空闲,则函数将等待,直到缓冲区变为空闲状态。 请注意,该示例代码仅用于参考。在实际应用中,您可能需要根据具体情况进行更改和优化。
LD3320语音识别模块的串口通信分为两种方式:UART和SPI。其中,UART方式是最简单的通信方式,下面我将详细介绍一下。 1. UART通信协议 LD3320语音识别模块支持多种波特率,如9600、19200、38400、57600、115200等。在通信前,需要设置好波特率和其他相关参数。 串口通信一般采用帧格式,LD3320的UART通信帧格式如下: |帧头|命令|数据长度|数据|校验和| 其中: - 帧头:固定为0xAA55。 - 命令:表示具体的操作,如识别、录音等。 - 数据长度:表示数据的长度,不包括帧头、命令和校验和。 - 数据:具体的数据内容。 - 校验和:表示整个帧的校验和,由帧头、命令、数据长度和数据计算得出。 2. 通信流程 LD3320的UART通信流程如下: - 发送指令:将需要执行的指令通过串口发送给LD3320。 - 接收应答:LD3320执行完指令后,会通过串口返回应答信息。 - 解析应答:根据应答信息中的数据和校验和,判断指令是否执行成功。 3. 数据格式 在LD3320的UART通信中,数据格式包括以下几种: - ASCII码:一般用于调试和测试,数据可读性好但传输速度慢。 - 二进制码:数据传输速度快但不易读取,一般用于实际应用中。 4. 示例代码 以下是一个简单的LD3320串口通信示例代码,仅供参考: c #include "stm32f10x.h" #include <stdio.h> #define LD3320_UART USART1 void LD3320_UART_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // TX GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // RX GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(LD3320_UART, &USART_InitStructure); USART_Cmd(LD3320_UART, ENABLE); } void LD3320_UART_SendCommand(uint8_t cmd, uint8_t *data, uint8_t len) { uint8_t tx_buf[128]; uint8_t i; uint8_t checksum = 0; tx_buf[0] = 0xAA; tx_buf[1] = 0x55; tx_buf[2] = cmd; tx_buf[3] = len; for (i = 0; i < len; i++) { tx_buf[4 + i] = data[i]; checksum += data[i]; } tx_buf[4 + len] = checksum; for (i = 0; i < len + 5; i++) { while (USART_GetFlagStatus(LD3320_UART, USART_FLAG_TXE) == RESET); USART_SendData(LD3320_UART, tx_buf[i]); } } uint8_t LD3320_UART_ReceiveByte(void) { while (USART_GetFlagStatus(LD3320_UART, USART_FLAG_RXNE) == RESET); return USART_ReceiveData(LD3320_UART); } void LD3320_UART_ReceiveResponse(uint8_t *buf, uint8_t len) { uint8_t i; for (i = 0; i < len; i++) { buf[i] = LD3320_UART_ReceiveByte(); } } int main(void) { uint8_t cmd[] = {0x01, 0x00}; uint8_t response[5]; LD3320_UART_Configuration(); LD3320_UART_SendCommand(0x01, cmd, sizeof(cmd)); LD3320_UART_ReceiveResponse(response, sizeof(response)); if (response[2] == 0x00) { printf("Command executed successfully\n"); } else { printf("Command execution failed\n"); } while (1); return 0; }

最新推荐

全球汽车行业高管调研.pdf

全球汽车行业高管调研.pdf

基于单片机温度控制系统设计--大学毕业论文.doc

基于单片机温度控制系统设计--大学毕业论文.doc

"REGISTOR:SSD内部非结构化数据处理平台"

REGISTOR:SSD存储裴舒怡,杨静,杨青,罗德岛大学,深圳市大普微电子有限公司。公司本文介绍了一个用于在存储器内部进行规则表达的平台REGISTOR。Registor的主要思想是在存储大型数据集的存储中加速正则表达式(regex)搜索,消除I/O瓶颈问题。在闪存SSD内部设计并增强了一个用于regex搜索的特殊硬件引擎,该引擎在从NAND闪存到主机的数据传输期间动态处理数据为了使regex搜索的速度与现代SSD的内部总线速度相匹配,在Registor硬件中设计了一种深度流水线结构,该结构由文件语义提取器、匹配候选查找器、regex匹配单元(REMU)和结果组织器组成。此外,流水线的每个阶段使得可能使用最大等位性。为了使Registor易于被高级应用程序使用,我们在Linux中开发了一组API和库,允许Registor通过有效地将单独的数据块重组为文件来处理SSD中的文件Registor的工作原

如何使用Promise.all()方法?

Promise.all()方法可以将多个Promise实例包装成一个新的Promise实例,当所有的Promise实例都成功时,返回的是一个结果数组,当其中一个Promise实例失败时,返回的是该Promise实例的错误信息。使用Promise.all()方法可以方便地处理多个异步操作的结果。 以下是使用Promise.all()方法的示例代码: ```javascript const promise1 = Promise.resolve(1); const promise2 = Promise.resolve(2); const promise3 = Promise.resolve(3)

android studio设置文档

android studio默认设置文档

海量3D模型的自适应传输

为了获得的目的图卢兹大学博士学位发布人:图卢兹国立理工学院(图卢兹INP)学科或专业:计算机与电信提交人和支持人:M. 托马斯·福吉奥尼2019年11月29日星期五标题:海量3D模型的自适应传输博士学校:图卢兹数学、计算机科学、电信(MITT)研究单位:图卢兹计算机科学研究所(IRIT)论文主任:M. 文森特·查维拉特M.阿克塞尔·卡里尔报告员:M. GWendal Simon,大西洋IMTSIDONIE CHRISTOPHE女士,国家地理研究所评审团成员:M. MAARTEN WIJNANTS,哈塞尔大学,校长M. AXEL CARLIER,图卢兹INP,成员M. GILLES GESQUIERE,里昂第二大学,成员Géraldine Morin女士,图卢兹INP,成员M. VINCENT CHARVILLAT,图卢兹INP,成员M. Wei Tsang Ooi,新加坡国立大学,研究员基于HTTP的动态自适应3D流媒体2019年11月29日星期五,图卢兹INP授予图卢兹大学博士学位,由ThomasForgione发表并答辩Gilles Gesquière�

MutableDenseMatrix' object has no attribute 'flatten'

根据提供的引用内容,可以看出这是一个关于Python中矩阵操作的问题。具体来说,'MutableDenseMatrix' object has no attribute 'flatten'的错误提示表明,矩阵对象没有名为'flatten'的属性。因此,我们需要使用其他方法来展平该矩阵对象。 以下是一种可能的解决方案: ```python # 导入必要的库 from sympy import Matrix # 创建一个矩阵对象 mat = Matrix([[1, 2], [3, 4]]) # 将矩阵对象转换为列表 mat_list = mat.tolist() # 将列表展平 flat

MySQL 75道面试题及答案.docx

MySQL 75道面试题及答案.docx

HAL多学科开放获取档案库的作用及代理重加密和认证委托的研究

0HAL编号:tel-038172580https://theses.hal.science/tel-038172580提交日期:2022年10月17日0HAL是一个多学科开放获取档案库,用于存储和传播科学研究文档,无论其是否发表。这些文档可以来自法国或国外的教育和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。0HAL多学科开放获取档案库旨在存储和传播法国或国外的教育和研究机构、公共或私人实验室发表或未发表的研究文档。0代理重加密和认证委托的贡献0Anass Sbai0引用此版本:0Anass Sbai. 代理重加密和认证委托的贡献. 离散数学[cs.DM]. 皮卡第朱尔大学, 2021. 法语. �NNT:2021AMIE0032�. �tel-03817258�0博士学位论文0专业“计算机科学”0提交给科技与健康学院博士学位学校0皮卡第朱尔大学0由0Anass SBAI0获得皮卡第朱尔大学博士学位0代理重加密和认证委托的贡献0于2021年7月5日,在评审人的意见后,面向考试委员会进行

已有一个已排好序的数组,要求输入一个数后,按原来的排序规律将它插入数组中

已有一个已排好序的数组,要求输入一个数后,按原来的排序规律将它插入数组中,可以使用二分查找的方法来提高查找效率。具体实现如下: ```python def insert_num(arr, num): left = 0 right = len(arr) - 1 while left <= right: mid = (left + right) // 2 if arr[mid] == num: arr.insert(mid, num) return arr elif arr[m