Petri nets Properties, analysis and applications

需积分: 0 53 浏览量 更新于2023-05-29 评论 收藏 3.5MB PDF 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
jiangdmdr
  • 粉丝: 58
  • 资源: 779
上传资源 快速赚钱